divider

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden La Femme Bruidsmode

Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het

leveren van op maat gemaakte, nieuwe trouwjurken, aanverwante artikelen en tot het

verlenen van diensten.

1.2 Van deze voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor La Femme Bruidsmode slechts bindend

indien deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk/per mail zijn bevestigd.

1.3 Het accepteren van een offerte/aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in

dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

1.4 Algemene voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn niet van toepassing.

Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de aanvraag

door onze opdrachtgever verstrekte gegevens. De aangeboden offerte/aanbieding heeft een

geldigheidsduur van maximaal 3 weken. La Femme Bruidsmode behoudt zich uitdrukkelijk het recht om de prijzen te wijzigen.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen inclusief 21% BTW.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden ons alleen, indien deze door ons schriftelijk

zijn bevestigd en akkoord verklaard.

2.4 Extra accessoires zoals een hoepel, sluier, handschoenen etc. zijn niet bij de prijs van de

trouwjurk inbegrepen mits duidelijk in de offerte/aanbieding omschreven.

2.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Levertijd

3.1 Voor het nabestellen van een trouwjurk kunnen de levertijden per trouwjurk verschillen,

dit is afhankelijk van het model en de stofkeuze. De gemiddelde levertijd bedraagt

normaliter 4-6 weken (na ontvangst van de aanbetaling). In drukke periodes kan dit

oplopen tot 10 weken. De verwachte levertijd wordt vooraf aan u bekend gemaakt.

Overmacht

4.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid, die

nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

4.2 In het bijzonder geldt als overmacht voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde

in lid 1. oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden,

brand, en andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.

4.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van de levering met de duur

der overmacht te verlengen of de overeenkomst voor zover nog niet uitgevoerd te

ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan ook gehouden zijn tot voldoening van enige

schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78 van boek 6 van het

Burgerlijk Wetboek.

Betaling

5.1 Voor een bestelling of reservatie dient een vooruitbetaling van 50% van de verkoopprijs te worden voldaan alvorens uw bestelling in behandeling wordt genomen.

5.2 Bij het ophalen van de trouwjurk dient het resterende bedrag te worden voldaan. De

trouwjurk dient binnen 4 weken na ontvangst afgepast en opgehaald te worden. Bij het

aanpassen of vermaken van de trouwjurk kan men kiezen om de jurk meteen te laten

vermaken of 6 weken voor de trouwdatum.

5.3 La Femme Bruidsmode behoudt het recht om artikelen wanneer deze niet volledig zijn betaald

pas uit te leveren na ontvangst van volledige betaling, zoals overeengekomen op de

offerte/aanbieding.

Eigendomsvoorbehoud

6.1 Na aflevering blijven geleverde goederen eigendom van La Femme Bruidsmode tot het

moment, dat de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de

desbetreffende overeenkomst heeft voldaan.

6.2 La Femme Bruidsmode behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om foto’s van de voor de klant ontworpen modellen op hun eigen website te zetten.

Aansprakelijkheid

7.1 Alle gekochte producten die de klant heeft meegenomen stellen wij van La Femme Bruidsmode ons niet meer aansprakelijk aan diverse beschadigingen en vlekken aan het product e.d..

7.2 La Femme Bruidsmode is nimmer aansprakelijk voor schade indien in er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

7.3 La Femme Bruidsmode is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan

de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van La Femme Bruidsmode.

7.4 La Femme Bruidsmode wordt nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliënt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van La Femme Bruidsmode.

7.5 La Femme Bruidsmode kan nimmer aansprakelijk worden gesteld wanneer tijdens de productie of na aflevering van het bestelde artikel door grote mate gewichtsverlies, gewichtstoename of zwangerschap het artikel niet meer past.

Opschorting en ontbinding

8.1 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen, die voor

hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees

bestaat, alsmede in geval van faillissement, of surseance van betaling van de opdrachtgever,

zijn wij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te

schorten, dan wel overeenkomst te ontbinden.

8.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de

uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder

begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

Retourneren

9.1 Indien de trouwjurk om welke reden dan ook niet voldoet aan de verwachting of er

andere redenen zijn waardoor de opdrachtgever de jurk retour wil zenden dan is dit bij La Femme Bruidsmode mits dit binnen 24 uur na aflevering telefonisch of per email aan La Femme Bruidsmode kenbaar wordt gemaakt. Indien het een trouwjurk betreft die voor u nabesteld is dan brengen wij kosten in rekening van 50% van het totaalbedrag.

Annulering van het huwelijk

10.1 Annulering van het huwelijk om wat voor reden dan ook komt geheel voor rekening en

risico van de klant. U bent verplicht om 100% van de koopsom te betalen.

10.2 Indien u niet binnen de afgesproken termijn heeft betaald, zal La Femme Bruidsmode verdere stappen ondernemen en de zaak overhandigen aan het incassobureau of de deurwaarder.

Nederlands Recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover

krachtens de betreffende wettelijke bepalingen mogelijk met uitsluiting van iedere andere

instantie behoren tot de competentie van de bevoegde rechter van onze plaats van

vestiging.